Przejdź do treści

Prawo do świadczeń

Jak potwierdzić prawo do świadczeń?

System eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie.

Aby potwierdzić prawo do świadczeń wystarczy podać w szpitalu swój numer PESEL oraz potwierdzić swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów:

 • dowodem osobistym
 • paszportem
 • prawem jazdy

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. (osiemnastego) roku życia, należy okazać legitymację szkolną. Jeśli pacjent jest przekonany, że ma prawo do świadczeń, a system eWUŚ nie potwierdza w danym dniu takich uprawnień, możesz je potwierdzić za pomocą innych dokumentów, np.

 • zaświadczeniem z zakładu pracy
 • legitymacją emeryta lub rencisty
 • aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego

Jeżeli pacjent musi skorzystać ze świadczeń, a nie ma przy sobie odpowiedniego dokumentu, ma prawo złożyć stosowne oświadczenie o swoim prawie do świadczeń. Druk oświadczenia otrzymają Państwo w szpitalu. Prawidłowo wypełniony dokument musi zawierać:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • numer PESEL
 • rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • podstawę prawną do świadczeń

Jeżeli są Państwo przedstawicielem lub opiekunem osoby małoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie, oprócz danych Twojego podopiecznego musi zawierać dodatkowo Państwa dane – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i rodzaj dokumentów potwierdzającego Twoją tożsamość.

Składając oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń, wiedząc, że nie masz takich uprawnień, możesz zostać obciążony kosztami udzielonych Ci świadczeń opieki zdrowotnej!