Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych .

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe są w pełni zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
brak
b) nieproporcjonalne obciążenie:
brak
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
brak

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2023-11-16
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2023-11-16

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: informatyk@szamotuly.med.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 612926506. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji uznanej za niedostępną oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Marek Maćkowiak
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
informatyk@szamotuly.med.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
612926506

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl .

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2022-10-10
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2022-10-17
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna<br />SHIFT + ALT + M - Zawartość strony<br />SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka<br />SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Szpital Powiatowy w Szamotułach znajduje się przy ul. Sukienniczej 13 w Szamotułach. Szpital posiada kilka budynków w tej lokalizacji, tj. Budynek A – szpital Budynek B – prosektorium, apteka, warsztaty Budynek C – poradnie specjalistyczne i centralna sterylizacja Budynek D – Dyrekcja i poradnie specjalistyczne Budynek E – poradnie specjalistyczne Budynek F – administracja Budynek G – stacja uzdatniania wody Do budynku A prowadzi kilka wejść – od strony ulicy Sukienniczej (wejście główne oraz wejście dla pacjentów przywożonych pojazdami uprzywilejowanymi – karetkami), wejście od strony budynku C – przy laboratorium i krwiodawstwie (dwie możliwości – winda i schody), wejście od strony budynku E, wejście od strony parkingu i wjazdu ul. Dworcowej. Aby wejść do budynku nie trzeba wejść po schodach. Budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek składa się z 6 kondygnacji nadziemnych z częściowym podpiwniczeniem i posiada 3 windy w budynku. Nie jest zapewniony dostęp windą na ostatnie piętra: szatnia oddziału wewnętrznego i szkoła rodzenia. Przy budynku A zlokalizowano sześć miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych (trzy od strony ul. Sukienniczej i wejścia głównego, trzy od strony parkingu od ul. Dworcowej. Do budynku B prowadzą 3 wejścia – od strony ul. Sukienniczej dwa (prosektorium i apteka ogólnodostępna, która jest wynajmowana), od strony parkingu jedno (warsztat). Budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń apteki należy poruszać się po schodach lub specjalnej platformie dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada jeden dźwig – podnośnik dla niepełnosprawnych. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne z częściowym podpiwniczeniem. Do budynku C prowadzą 2 wejścia – od strony budynku A oraz od strony budynku Stacji Dializ. Budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynku są wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych. W budynku zainstalowano windę. Zapewnione są sanitariaty dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacje z częściowym podpiwniczeniem. Do budynku D prowadzi 5 wejść – od strony budynku A dwa wejścia oraz od strony budynku Stacji dializ trzy wejścia. Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych, z powodu braku łazienki dla niepełnosprawnych w części warsztatów oraz administracji. W części poradni specjalistycznych zainstalowano sanitariat dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Do budynku E prowadzi jedno wejście – od strony budynku A. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną. W budynku zainstalowano sanitariat dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Do budynku F prowadzą dwa wejścia – od strony budynku A i od strony rzeki Sama. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynków po schodach. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna. W budynku nie ma windy. Do budynku G prowadzą dwa wejścia – od strony parkingu i budynku A. Budynek przeznaczony do obsługi technicznej – stacja uzdatniania wody oraz archiwum. Budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych. Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Do budynków A, B, C, D, E, F, G można wejść z psem asystującym.

dostępny tłumacz migowy

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
SPZOZ w Szamotułach pracuje nad udostępnieniem systemu lokalizacji w Szpitalu dla osób niepełnosprawnych. Zostały zainstalowane plakietki NFC przy windach, a na poręczach i wejściach do biur sek. med., dyżurek pielęgniarskich i lekarskich zostały również zainstalowane odpowiednie oznaczenia.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:
Koordynator do spraw dostępności Funkcję koordynatora do spraw dostępności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach pełni Szymon Anioł Dane kontaktowe: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach 64-500 Szamotuły, ul Sukiennicza 13 Tel. 61 29 27 125 e-mail: dostepnosc@szamotuly.med.pl