Przejdź do treści

Dokumentacja medyczna

Zasady wydawania dokumentacji medycznej pacjentowi Dokumentacja medyczna jest udostępniania

  • Pacjentowi
  • Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta (rodzicom, opiekunom ustanowionym przez sąd)
  • Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej
  • Osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa (upoważnienia) z podpisem notarialnie poświadczonym lub podpisanego w obecności pracownika, który poświadcza fakt złożenia podpisu przez upoważniającego
  • Po śmierci pacjenta prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia

W innych przypadkach dokumentacji medycznej nie udostępnia się.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej: Uzyskanie wglądu do dokumentacji medycznej oraz sporządzanie wyciągów, odpisów i kopii odbywa się na podstawie pisemnego wniosku.

Wniosek można pobrać:

Istnieje możliwość wglądu do dokumentacji pacjenta podczas pobytu w oddziale. Jej termin należy ustalić z ordynatorem oddziału lub lekarzem prowadzącym.

Umożliwienie wglądu dokumentacji archiwalnej będzie możliwe w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Dzień i miejsce należy ustalić z pracownikiem Sekcji Statystki Medycznej osobiście lub w rozmowie telefonicznej.

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej należy złożyć pisemny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Wnioski można składać w Sekcji Statystyki Medycznej szpitala.

Wydanie kopii dokumentacji medycznej nastąpi najpóźniej w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku. Kopia dokumentacji medycznej pacjenta może być przesłana pocztą na wskazany adres wraz z dołączonym rachunkiem.