Przejdź do treści

Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań

Strony w dziale
POIŚ 9.1 na lata 2014-2020
WRPO 6.6.1 na lata 2014-2020 Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w SPZOZ w Szamotułach
Dotacja na gospodarowanie odpadami medycznymi
Dostępność Plus dla zdrowia - POZ
Dostępność Plus dla zdrowia - Szpital
WRPO 11.2 na lata 2014-2020 Doposażenie SPZOZ w Szamotułach w nowoczesny sprzęt medyczny oraz niezbędną infrastrukturę jako działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19
Dotacja ze środków NFOŚiGW na Termomodernizację budynku Uzdatniania Wody i Archiwum należącego do SPZOZ w Szamotułach
Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań
e-Gabinet+
Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
WRPO 9.1.1 na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług medycznych na terenie powiatu szamotulskiego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Szamotułach
Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu systemu PRM w zakresie zakupu ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM
Dotacja celowa na przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w SP ZOZ w Szamotułach
Dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.
Przebudowa i modernizacja kotłowni szpitalnej oraz modernizacja Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Szamotułach

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że 20 lutego 2019 r. podpisał ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu:

„Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań” nr RPWP.06.06.02-30-0002/18

w ramach:

Osi Priorytetowej 6 „Rynek pracy"

Działania 6.6 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne"

Poddziałania 6.6.2 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania"

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) rozszerzonego o zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19

Wartość projektu: 18 126 823,53 PLN
Wartość dofinansowania dla SPZOZ w Szamotułach: 1 800 000,00 PLN

 

Dofinansowanie przeznaczone zostało na zakup sprzętu i wyposażenia szpitala, w tym:
- Przyłóżkowy aparat RTG z ramieniem C - 1 szt.
- Aparat RTG - 1 szt.
- Aparat USG - 1 szt.
- Pompa infuzyjna - 4 szt.
- Pompa infuzyjna objętościowa do odżywiania pozajelitowego - 1 szt.
- Stacja dokująca pomp infuzyjnych - 5 szt.
- Centrala do monitorowania - 1 szt.
- Aparat do EKG - 1 szt.
- Wózek do transportu pacjenta potencjalnie zakaźnego - 3 szt.
- Wózek do transportu pacjenta - 1 szt.
- Łóżko z wyposażeniem - 25 szt.
- Łóżko szpitalne z wyposażeniem (porodowe) - 1 szt.
- Aparat do znieczulenia - 1 szt.
- Defibrylator z wyposażeniem - 1 szt.
- Zestaw szaf do przechowywania leków - 1 szt.
- Wózek anestezjologiczny - 3 szt.
- Chłodziarka laboratoryjna - 2 szt.

 

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 29.03.2019 r.

Zakończenie realizacji Projektu: 30.06.2022 r.