Przejdź do treści

WRPO 11.2 na lata 2014-2020 Doposażenie SPZOZ w Szamotułach w nowoczesny sprzęt medyczny oraz niezbędną infrastrukturę jako działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19

Strony w dziale
POIŚ 9.1 na lata 2014-2020
WRPO 6.6.1 na lata 2014-2020 Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w SPZOZ w Szamotułach
Dotacja na gospodarowanie odpadami medycznymi
Dostępność Plus dla zdrowia - POZ
Dostępność Plus dla zdrowia - Szpital
WRPO 11.2 na lata 2014-2020 Doposażenie SPZOZ w Szamotułach w nowoczesny sprzęt medyczny oraz niezbędną infrastrukturę jako działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19
Dotacja ze środków NFOŚiGW na Termomodernizację budynku Uzdatniania Wody i Archiwum należącego do SPZOZ w Szamotułach
Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań
e-Gabinet+
Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
WRPO 9.1.1 na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług medycznych na terenie powiatu szamotulskiego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Szamotułach
Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu systemu PRM w zakresie zakupu ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM
Dotacja celowa na przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w SP ZOZ w Szamotułach
Dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.
Przebudowa i modernizacja kotłowni szpitalnej oraz modernizacja Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Szamotułach

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że 24 stycznia 2023 r., podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

„Doposażenie SPZOZ w Szamotułach w nowoczesny sprzęt medyczny oraz niezbędną infrastrukturę jako działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19” nr RPWP.11.02.00-30-0001/22-00

w ramach:

Osi Priorytetowej 11 „INSTRUMENT REACT-EU EFRR"

Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 1 936 200,20 PLN
Wartość dofinansowania:  1 612 314,16 PLN
Wkład własny: 284 526,04 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 896 840,20 PLN

Wydatki niekwalifikowalne: 39 360,00 PLN

 

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i skuteczności procesu diagnostyki i leczenia powikłań po COVID-19 oraz innych chorób w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. Projekt obejmuje działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych.

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego, aparatury medycznej oraz przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych (montaż dźwigu osobowo-towarowego (szpitalnego) w celu oddzielenia ruchu pacjentów zakażonych od niezakażonych) w celu prowadzenia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych zwiększające odporność systemu ochrony zdrowia i dostępność do usług w Wielkopolsce.

Realizowany projekt przyczyni się do poprawy jakości oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, a także umożliwi zapewnienie kompleksowego procesu terapeutycznego dla pacjentów, który realizowany jest w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach – od diagnostyki, poprzez właściwą terapię i rehabilitację.

 

Na zakres projektu składają się następujące zadania:

1) opracowanie studium wykonalności,

2) zakup sprzętu i wyposażenia szpitala, w tym:
- Videogastroskop – 1 szt.;
- Videokolonoskop – 1 szt.;
- Łóżko porodowe – 1 szt.;
- System nadzoru okołoporodowego z KTG i telemetrią – 1 zestaw;
- Głowica przezprzełykowa – 1 szt.;
- Pompa infuzyjna – 10 szt.;
- Kardiomonitor – 1 szt.;
- Centrala monitorująca – 1 zestaw;
- Myjnia dezynfektor – 1 szt.;
- Aparat do znieczulania – 1 szt.;
- Stacjonarny podgrzewacz do płynów (cieplarka) – 1 szt.;
- Łózko ortopedyczne – 2 szt.;
- Videolaryngoskop z kamerą z 3 łyżkami wielokrotnego użytku – 4 szt.;
- Fotel wielofunkcyjny diagnostyczny 2 szt.;
- Spirometr – 1 szt.;
- Urządzenie – parowe do czyszczenia – tzw. steam-er – przenośne – 1 szt.;
- Analizator moczu – 1 szt.;
- UPS medyczny – 1 szt.

3) prace modernizacyjne obejmujące demontaż starego dźwigu towarowego, niezbędną modernizację szybu windowego oraz montaż nowego dźwigu osobowo-towarowego (szpitalnego) zapewniającego rozdzielenie ruchu pacjentów zakażonych od pacjentów niezakażonych.

 

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 12.05.2021 r.

Zakończenie realizacji Projektu: 30.06.2023 r.