Przejdź do treści

WRPO 11.2 na lata 2014-2020 Doposażenie SPZOZ w Szamotułach w nowoczesny sprzęt medyczny oraz niezbędną infrastrukturę jako działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że 24 stycznia 2023 r., podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

„Doposażenie SPZOZ w Szamotułach w nowoczesny sprzęt medyczny oraz niezbędną infrastrukturę jako działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19” nr RPWP.11.02.00-30-0001/22-00

w ramach:

Osi Priorytetowej 11 „INSTRUMENT REACT-EU EFRR"

Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 1 950 510,70 PLN
Wartość dofinansowania: 1 657 934,09 PLN
Wkład własny: 292 576,61 PLN

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i skuteczności procesu diagnostyki i leczenia powikłań po COVID-19 oraz innych chorób w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. Projekt obejmuje działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych.

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego, aparatury medycznej oraz przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych (montaż dźwigu osobowo-towarowego (szpitalnego) w celu oddzielenia ruchu pacjentów zakażonych od niezakażonych) w celu prowadzenia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych zwiększające odporność systemu ochrony zdrowia i dostępność do usług w Wielkopolsce.

Realizowany projekt przyczyni się do poprawy jakości oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, a także umożliwi zapewnienie kompleksowego procesu terapeutycznego dla pacjentów, który realizowany jest w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach – od diagnostyki, poprzez właściwą terapię i rehabilitację.

 

Na zakres projektu składają się następujące zadania:

1) opracowanie studium wykonalności,

2) zakup sprzętu i wyposażenia szpitala, w tym:
- Videogastroskop – 1 szt.;
- Videokolonoskop – 1 szt.;
- Łóżko porodowe – 1 szt.;
- System nadzoru okołoporodowego z KTG i telemetrią – 1 zestaw;
- Głowica przezprzełykowa – 1 szt.;
- Pompa infuzyjna – 10 szt.;
- Kardiomonitor – 1 szt.;
- Centrala monitorująca – 1 zestaw;
- Myjnia dezynfektor – 1 szt.;
- Aparat do znieczulania – 1 szt.;
- Stacjonarny podgrzewacz do płynów (cieplarka) – 1 szt.;
- Łózko ortopedyczne – 2 szt.;
- Videolaryngoskop z kamerą z 3 łyżkami wielokrotnego użytku – 4 szt.;
- Fotel wielofunkcyjny diagnostyczny 2 szt.;
- Spirometr – 1 szt.;
- Urządzenie – parowe do czyszczenia – tzw. steam-er – przenośne – 1 szt.;
- Analizator moczu – 1 szt.;
- UPS medyczny – 1 szt.

3) prace modernizacyjne obejmujące demontaż starego dźwigu towarowego, niezbędną modernizację szybu windowego oraz montaż nowego dźwigu osobowo-towarowego (szpitalnego) zapewniającego rozdzielenie ruchu pacjentów zakażonych od pacjentów niezakażonych.

 

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 12.05.2021 r.

Zakończenie realizacji Projektu: 30.06.2023 r.