POIŚ 9.1 na lata 2014-2020

SP ZOZ Szamotuły jest w trakcie realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach”.

Nazwa projektu: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

Nazwa Programu Oper. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Fundusz (środki) Unia Europejska Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota dofinansowania 411 825,00 zł

Środki własne 72 675,00 zł

Łączna wartość projektu 484 500,00 zł

Okres realizacji projektu 10.2018r. – 06.2019r.

 

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0318/18-00 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego na realizację projektu Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach,  § 4 ust. 17: „W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie no potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego  i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez: 

  1. specjalny adres e-mail lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać  za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Linki do postępowań dot. zakupu aparatury medycznej