Przejdź do treści

POIŚ 9.1 na lata 2014-2020

Strony w dziale
POIŚ 9.1 na lata 2014-2020
WRPO 6.6.1 na lata 2014-2020 Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w SPZOZ w Szamotułach
Dotacja na gospodarowanie odpadami medycznymi
Dostępność Plus dla zdrowia - POZ
Dostępność Plus dla zdrowia - Szpital
WRPO 11.2 na lata 2014-2020 Doposażenie SPZOZ w Szamotułach w nowoczesny sprzęt medyczny oraz niezbędną infrastrukturę jako działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19
Dotacja ze środków NFOŚiGW na Termomodernizację budynku Uzdatniania Wody i Archiwum należącego do SPZOZ w Szamotułach
Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań
e-Gabinet+
Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
WRPO 9.1.1 na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług medycznych na terenie powiatu szamotulskiego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Szamotułach
Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu systemu PRM w zakresie zakupu ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM
Dotacja celowa na przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w SP ZOZ w Szamotułach
Dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.
Przebudowa i modernizacja kotłowni szpitalnej oraz modernizacja Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Szamotułach

SP ZOZ Szamotuły jest w trakcie realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach”.

Nazwa projektu: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

Nazwa Programu Oper. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Fundusz (środki) Unia Europejska Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota dofinansowania 411 825,00 zł

Środki własne 72 675,00 zł

Łączna wartość projektu 484 500,00 zł

Okres realizacji projektu 10.2018r. – 06.2019r.

 

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0318/18-00 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego na realizację projektu Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach,  § 4 ust. 17: „W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie no potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego  i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez: 

  1. specjalny adres e-mail lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać  za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Linki do postępowań dot. zakupu aparatury medycznej