Przejdź do treści

Pilotaż leczenia chorych z zespołem stopy cukrzycowej

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że posiada zawartą z WOW NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na realizację programu pilotażowego – opieka nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej.

Celem pilotażu jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki nad świadczeniobiorcami z zespołem stopy cukrzycowej w ramach połączonych świadczeń na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii z pohospitalizacyjną kontrolą procesu gojenia w poradni diabetologicznej. Programem zostanie objętych nie więcej niż 200 pacjentów. Kwalifikacja chorych trwać będzie do 31 lipca 2024 roku.

 

Leczenie w ramach programu pilotażowego obejmuje świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie:

1) leczenia szpitalnego, nie krótszego niż 11 dni, poprzedzonego wizytą kwalifikacyjną

2) kontroli poszpitalnej obejmującej sześć wizyt, które odbywają się pomiędzy 2. a 21. tygodniem od dnia zakończenia hospitalizacji, w ramach których ośrodek pilotażowy:

 

 

Leczeniem w ramach pilotażu może być objęty pacjent, który ukończył 18. rok życia oraz:

 

1) ma rozpoznaną cukrzycę opisaną następującymi kodami ICD-10: E10, E11, E12, E13, E14,  z towarzyszącym owrzodzeniem na stopie w lokalizacji poniżej kostek – kod: L97 Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej;

 

2) spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) występuje u niego ciężka infekcja,

b) występuje u niego infekcja umiarkowana, która utrzymuje się bez miejscowej poprawy klinicznej, pomimo co najmniej dwutygodniowego leczenia jej w warunkach ambulatoryjnych,

c) występuje u niego infekcja patogenem wymagającym zastosowania antybiotyku dożylnego,

d) występuje u niego infekcja patogenem alarmowym wymagającym zastosowania antybiotyku dożylnego, a także izolacji chorego,

e) występuje u niego przewlekła infekcja z towarzyszącym zapaleniem kości wymagającym jej resekcji,

f) istnieje u niego wskazanie do wykonania przeszczepu skóry celem przyspieszenia całkowitego wygojenia rany;

 

3) nie stwierdzono u chorego krytycznego niedokrwienia stopy, wymagającego leczenia rewaskularyzującego albo jest już po skutecznym leczeniu rewaskularyzacyjnym;

 

4) rokuje odzyskanie funkcji podporowej stopy;

 

5) został poinformowany przez ośrodek pilotażowy o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych w programie pilotażowym oraz wyraził zgodę na udział w programie pilotażowym.

 

Podstawą przeprowadzenia kwalifikacji pacjenta do programu pilotażowego jest skierowanie do Poradni Diabetologicznej wystawione przez lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ, który posiada II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie:

1) diabetologii lub

2) endokrynologii, lub

3) chirurgii, lub

4) chirurgii naczyniowej, lub

5) angiologii, lub

6) chorób wewnętrznych posiadającego co najmniej 5-letnie doświadczenie w leczeniu chorych z zespołem stopy cukrzycowej,

z dopiskiem „pilotaż – stopa cukrzycowa”.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod nr 789 407 100 wew. 2. 

Rejestracja do poradni od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 18.00

 

Rejestracja chorych na wizytę kwalifikacyjną do Poradni Diabetologicznej – Gabinetu Konsultacyjnego Stopy Cukrzycowej na podstawie skierowania opisanego powyżej odbywa się:

  • osobiście: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

                   ul. Sukiennicza 13

                   64-500 Szamotuły

                   Poradnie Specjalistyczne (budynek C)

 

lub

 

  • telefonicznie: 789 407 100