Przejdź do treści

WRPO 6.6.1 na lata 2014-2020 Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w SPZOZ w Szamotułach

Strony w dziale
POIŚ 9.1 na lata 2014-2020
WRPO 6.6.1 na lata 2014-2020 Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w SPZOZ w Szamotułach
Dotacja na gospodarowanie odpadami medycznymi
Dostępność Plus dla zdrowia - POZ
Dostępność Plus dla zdrowia - Szpital
WRPO 11.2 na lata 2014-2020 Doposażenie SPZOZ w Szamotułach w nowoczesny sprzęt medyczny oraz niezbędną infrastrukturę jako działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19
Dotacja ze środków NFOŚiGW na Termomodernizację budynku Uzdatniania Wody i Archiwum należącego do SPZOZ w Szamotułach
Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań
e-Gabinet+
Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
WRPO 9.1.1 na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług medycznych na terenie powiatu szamotulskiego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Szamotułach
Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu systemu PRM w zakresie zakupu ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM
Dotacja celowa na przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w SP ZOZ w Szamotułach
Dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.
Przebudowa i modernizacja kotłowni szpitalnej oraz modernizacja Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Szamotułach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że 15 lipca 2020 r. podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

„Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach” nr RPWP.06.06.01-30-0017/19-00

Wartość projektu: 1 651 604,04 PLN
Wartość dofinansowania: 1 569 023,83 PLN
Wkład własny: 82 580,21 PLN

 

Aneksem z dn. 31.03.2022 roku, SPZOZ w Szamotułach otrzymał dodatkowe wsparcie finansowe na działania związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19, w wysokości:

Wartość zadania dodatkowego: 611 500,00 PLN
Wartość dofinansowania: 516 338,77 PLN
Wkład własny: 95 161,23 PLN

 

Dzięki niniejszemu wsparciu zakupiono dodatkowy sprzęt medyczny na ogólną wartość 596 357,48 PLN.

Celem programu jest poprawa sprawności funkcjonalnej oraz poznawczej u osób po przebytym udarze mózgu, poprzez działania zdrowotne i edukacyjne w celu przyspieszenia ich powrotu do życia społecznego i zawodowego w okresie realizacji programu. Wsparcie otrzymają także osoby z otoczenia osób po udarze mózgu, w postaci działań edukacyjnych.

 

Projekt realizowany jest w formie bezpłatnych, 3-tygodniowych, dziennych (z zapewnieniem wyżywienia) turnusów rehabilitacyjnych, w ramach których pacjenci po konsultacjach z lekarzem specjalistą oraz fizjoterapeutą kierowani będą na:

 • zabiegi neurofizjoterapeutyczne,
 • zabiegi fizykalne,
 • terapie zajęciowe,
 • terapie neurologopedyczne,
 • terapie neuropsychologiczne.

 

Programowe kryteria włączenia do programu

Do programu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które:

 • są w wieku 18-64 lata i zamieszkują województwo wielkopolskie;
 • złożą pisemne oświadczenie, że w chwili przystąpienia do programu nie są objęte żadnym innym programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym w związku z przebytym udarem mózgu finansowanym z NFZ (np. fizjoterapia ambulatoryjna bądź domowa itp.);
 • nie biorą udziału w analogicznym projekcie u innego beneficjenta, finansowanym ze środków publicznych;
 • posiadają zaburzenia funkcji mózgu określone na ostatnim wypisie ze szpitala w skali Rankina 1- 4;
 • od udaru nie minęło więcej niż 12 miesięcy;
 • w pierwszej kolejności będą przyjmowani pacjenci, którzy odbyli wczesną rehabilitację neurologiczną w ramach NFZ lub ich czas oczekiwania jest dłuższy niż 6 tygodni;
 • posiadają skierowanie na podjęcie rehabilitacji medycznej wydane przez lekarza neurologa lub lekarza rehabilitacji medycznej.

 

Medyczne kryteria wyłączenia

Do programu nie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które:

 • wymagają stałego intensywnego nadzoru medycznego;
 • mają aktywne choroby współistniejące istotnie wpływające na proces rehabilitacji (np. złamania w czasie leczenia, odleżyny itp.);
 • chorują na niewydolność krążenia, nerek, wątroby, stan po zawale mięśnia sercowego z frakcją 17 wyrzutową mniejszą niż 30%, chorobę naczyń (aktywny stan zakrzepowo-zatorowy), tętniak serca, aorty, malformację naczyń mózgowych, aktywne procesy zapalne, niewyrównane zaburzenia endokrynologiczne, chorobę nowotworową (leczenie paliatywne lub wymagające pilnego leczenia), ciężkie nadciśnienie tętnicze lub płucne, niewyrównaną cukrzycę;
 • czas jaki upłynął od udaru wynosi więcej niż 12 miesięcy.

 

W ciągu 3 lat programem objętych zostanie 200 osób po udarze mózgu, zamieszkujących województwo wielkopolskie oraz 160 osób z najbliższego otoczenia osób po udarze.

Zakres czasowy projektu: do 30.06.2023 r.

 

HARMONOGRAM  REALIZACJI WSPARCIA NA ROK 2023

Terminy wizyt kwalifikujących do udziału w programie (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym):

05.01.2023 – od godz. 12:00 

16.02.2023 – od godz. 12:00 

17.03.2023 – od godz. 12:00 

05.05.2023 – od godz. 12:00 

26.05.2023 – od godz. 12:00

 

Turnusy rehabilitacyjne (czas pobytu w ciągu dnia uzależniony od indywidualnego programu rehabilitacji każdego pacjenta):

16.01.2023 – 04.02.2023

06.02.2023 – 25.02.2023 

27.02.2023 – 18.03.2023

20.03.2023 – 08.04.2023

11.04.2023 – 30.04.2023

08.05.2023 – 27.05.2023

 

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: wrzesień 2020

 

ZAPISY DO PROGRAMU

Telefonicznie pod numerem 61 292 65 51 lub 664 999 583.