Przejdź do treści

Zespół wyjazdowy ogólny

Do zadań zespołu należy w szczególności udzielanie w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej oraz świadczeń zdrowotnych o charakterze wizyt w domu chorego.

Uzasadnieniem do skorzystania ze świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej (tzw. „wieczorynka” )w przypadku stanu zdrowia utrudniającego przybycie do ambulatorium mogą być:

 • zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choremu choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (powyżej 39⁰C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku

Zasady korzystania z usług transportu sanitarnego ramach ubezpieczenia zdrowotnego

Przejazd środkami transportu sanitarnego, odbywa się na podstawie zlecenia lekarza. Transport sanitarny zapewnia się do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.

Miejsce, do którego ma być przewieziony pacjent, określa lekarz kierujący w zleceniu. W zależności od wskazań medycznych, ubezpieczonemu przysługuje transport sanitarny, bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie.

Do bezpłatnego przejazdu kwalifikują się pacjenci w przypadku:

 • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej (usługa zwykle realizowana i finansowana w ramach umów zawartych z NFZ w zakresie transportu w POZ)
 • zachowania ciągłości leczenia (np. przewóz do innego zakładu opieki zdrowotnej)
 • pacjenci z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego (zgodnie z zapisami ustawy)

W określonych przypadkach na podstawie zlecenia lekarskiego, świadczeniobiorcom przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

Transport sanitarny na rzecz lekarzy rodzinnych, z którymi zostały zawarte stosowne porozumienia, wykonują usługi na podstawie prawidłowo wystawionego zlecenia na przewóz, zawierającego:

 • dane pacjenta (imię nazwisko, wiek, PESEL, adres)
 • rozpoznanie, w tym kod ICD10
 • oznaczony stopień niesprawności**
  • * niesprawność I stopnia ,do której zalicza się osobę zdolną do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby i zdolną do korzystania ze środków transportu publicznego. Koszt przewozu środkiem transportu sanitarnego wynosi 100%
  • * niesprawność II stopnia, do której zalicza się osobę zdolną do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagającą przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub wymagającą korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Udział w kosztach transportu wynosi 60%.
 • cel przewozu
 • nazwę i adres jednostki, do której ma być przetransportowany pacjent.

W przypadku oznaczenia I lub II stopnia niesprawności, wymagana jest zgoda pacjenta na poniesienie kosztów pacjenta lub opiekuna prawnego na zleceniu.