Deklaracja dostępności cyfrowej

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach znajduje się przy ul. Sukienniczej 13 w Szamotułach.

Cele i zadania Zakładu

 1. Zakład działa w celu zapewnienia świadczeń zdrowotnych, prowadzenia działalności leczniczej oraz promocji zdrowia ludności zamieszkałej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Do zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu
  i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności:
 • udzielanie świadczeń stacjonarnych, całodobowych, dziennych, ambulatoryjnych oraz konsultacyjnych i orzeczniczych w reprezentowanych przez Zakład dziedzinach;
 • działania diagnostyczne i analityki medycznej oraz rehabilitacji;
 • udział w prowadzonych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej analizach potrzeb zdrowotnych społeczeństwa na obszarze działania Zakładu;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej, szerzenie oświaty zdrowotnej oraz promocja zdrowia;
 • podejmowanie działań uwzględniających misję i cele strategiczne Zakładu, ukierunkowanych na podnoszenie jakości realizowanych przez Zakład zadań, minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko, poprawę bezpieczeństwa
  i higieny pracy, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji;
 • wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia;
 • zapewnienie transportu sanitarnego dla potrzeb własnych oraz w zakresie zleconym przez inne podmioty.

  Do zadań Zakładu należy również:
   
 • prowadzenie spraw osobowych i socjalnych, działalności administracyjnej, ekonomicznej, finansowo-rachunkowej, inwestycyjnej oraz gospodarczej;
 • prowadzenie staży podyplomowych i specjalizacyjnych lekarzy oraz staży specjalizacyjnych
  i kursów kwalifikacyjnych pracowników medycznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób;
 • współpraca z ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w organizowaniu oraz prowadzeniu szkoleń oraz doskonalenia zawodowego kadr medycznych i niemedycznych;
 • realizacja dodatkowych zadań wskazanych przez podmiot tworzący.
 1. Zakład realizuje zadania w zakresie przygotowań obronnych, ochrony zdrowia i gotowości do działań w przypadkach nadzwyczajnych zdarzeń na terenie swojego działania.
 2. Zakład może udzielać świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zakres świadczonych usług i organizacja Zakładu

 1. Realizując zadania, o których mowa powyżej, Zakład udziela świadczeń zdrowotnych związanych z:
 • badaniem i poradą lekarską;
 • leczeniem;
 • opieką nad kobietą ciężarną, jej płodem, połogiem oraz nad noworodkiem;
 • ratownictwem medycznym;
 • pielęgnacją chorych;
 • rehabilitacją leczniczą;
 • badaniem diagnostycznym;
 • badaniem i terapią psychologiczną;
 • medycyną pracy;
 • pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi;
 • orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia.
 1. Zakład może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:
 • usług transportu sanitarnego;
 • wynajmu i dzierżawy pomieszczeń;
 • sterylizacji sprzętu;
 • organizacji praktyk studenckich lub innych praktyk;
 • usług związanych z udziałem osób towarzyszących pacjentom w szczególności podczas pobytu matki z dzieckiem;
 • usług kserograficznych;
 • odpłatnych usług diagnostycznych;
 • obsługi medycznej imprez masowych;
 • odpłatnej działalności leczniczej;
 • prowadzenie odpłatnego parkingu;
 • dzierżawy gruntów.

Jak się skontaktować z pracownikami SZPITALA?

Żeby załatwić sprawy w SZPITALU możesz:

 • przyjść do Szpitala
 • złożyć wniosek przez elektroniczną skrzynkę podawczą E-PUAP na: /szpital_szamotuly/SkrytkaESP
 • zadzwonić na numer: 61 29 27 100 – CENTRALA .
 • napisać e-mail na adres: sekretariat@szamotuly.med.pl
 • wysłać pismo na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul Sukiennicza 13

Jeśli chcesz wybrać inną formę komunikacji z pracownikiem Szpitala np. poprzez SMS, tablicę z literami lub chcesz, abyśmy przygotowali formularze i dokumenty z powiększonym tekstem – złóż wniosek (do pobrania na stronie). Informujemy, że wniosek możesz złożyć w Polskim Języku Migowym wysyłając nagranie na adres e-mail: dostepnosc@szamotuly.med.pl.


Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej szamotuly.med.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej http://szamotuly.med.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul Sukiennicza 13

NIP 787-18-07-873
Regon 000553822

www.szamotuly.med.pl
sekretariat@szamotuly.med.pl

tel. +48 61 292 7101
fax +48 61 292 7102

Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy KRS 0000002598

Data publikacji strony internetowej: 2016r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • nie wszystkie grafiki/zdjęcia posiadają opis alternatywny,
 • serwis częściowo zawiera dokumenty PDF, które powstały jako skany dokumentów.
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • utrudnione poruszanie się za pomocą skrótów klawiaturowych
 • brak opisów niektórych przycisków

Ułatwienia na stronie podmiotowej szamotuly.med.pl

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło-żółte litery, żółte tło-czarne litery, czarne tło-białe litery, białe tło-czarne litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 24-03-2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Kierownik Działu IT
e-mail: informatyk@szamotuly.med.pl
Telefon: 612926506

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl .

Dostępność architektoniczna

Szpital Powiatowy w Szamotułach znajduje się przy ul. Sukienniczej 13 w Szamotułach. Szpital posiada kilka budynków w tej lokalizacji, tj.

 • Budynek A – szpital
 • Budynek B – prosektorium, apteka, warsztaty
 • Budynek C – poradnie specjalistyczne i centralna sterylizacja
 • Budynek D – Dyrekcja i poradnie specjalistyczne
 • Budynek E – poradnie specjalistyczne
 • Budynek F – administracja
 • Budynek G – stacja uzdatniania wody

Do budynku A prowadzi kilka wejść – od strony ulicy Sukienniczej (wejście główne oraz wejście dla pacjentów przywożonych pojazdami uprzywilejowanymi – karetkami), wejście od strony budynku C – przy laboratorium i krwiodawstwie (dwie możliwości – winda i schody), wejście od strony budynku E, wejście od strony parkingu i wjazdu ul. Dworcowej.

Aby wejść do budynku nie trzeba wejść po schodach. Budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek składa się z 6 kondygnacji nadziemnych z częściowym podpiwniczeniem i posiada 3 windy w budynku. Nie jest zapewniony dostęp windą na ostatnie piętra: szatnia oddziału wewnętrznego i szkoła rodzenia. Przy budynku A zlokalizowano sześć miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych (trzy od strony ul. Sukienniczej i wejścia głównego, trzy od strony parkingu od ul. Dworcowej.

Do budynku B prowadzą 3 wejścia – od strony ul. Sukienniczej dwa (prosektorium i apteka ogólnodostępna, która jest wynajmowana), od strony parkingu jedno (warsztat). Budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń apteki należy poruszać się po schodach lub specjalnej platformie dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada jeden dźwig – podnośnik dla niepełnosprawnych. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne z częściowym podpiwniczeniem.

Do budynku C prowadzą 2 wejścia – od strony budynku A oraz od strony budynku Stacji Dializ. Budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynku są wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych. W budynku zainstalowano windę. Zapewnione są sanitariaty dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacje z częściowym podpiwniczeniem.

Do budynku D prowadzi 5 wejść – od strony budynku A dwa wejścia oraz od strony budynku Stacji dializ trzy wejścia. Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych, z powodu braku łazienki dla niepełnosprawnych w części warsztatów oraz administracji. W części poradni specjalistycznych zainstalowano sanitariat dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

Do budynku E prowadzi jedno wejście – od strony budynku A. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną. W budynku zainstalowano sanitariat dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku F prowadzą dwa wejścia – od strony budynku A i od strony rzeki Sama. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynków po schodach. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna. W budynku nie ma windy.

Do budynku G prowadzą dwa wejścia – od strony parkingu i budynku A. Budynek przeznaczony do obsługi technicznej – stacja uzdatniania wody oraz archiwum. Budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych. Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynków A, B, C, D, E, F, G można wejść z psem asystującym.

Koordynator do spraw dostępności

Funkcję koordynatora do spraw dostępności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach pełni Szymon Anioł

Dane kontaktowe:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułac
64-500 Szamotuły, ul Sukiennicza 13

Tel. 61 29 27 125
e-mail: dostepnosc@szamotuly.med.pl