Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

  

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; Komisja konkursowa uprzejmie prosi kandydatów o posiadanie oryginałów dokumentów o których mowa pkt 4 w trakcie trwania konkursu na stanowisko.

6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala są dostępne w siedzibie Szpitala w Biurze Dyrektora.

Wyżej wymienione dokumenty, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie do 28.05.2017 na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa”.

O miejscu i terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Termin posiedzenia komisji jest planowany na pierwszą połowę czerwca.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Saturday the 21st. -