Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Szamotulskiego!
Szanowni Mieszkańcy Wronek!

Zespół kierowniczy naszego Szpitala postanowił na dziś nie kontynuować projektu pod nazwą "wieczorynka" we Wronkach. Mamy nadzieję, że powrócimy do tego tematu w bardziej sprzyjających okolicznościach.
Podczas wczorajszej (tj. 23 czerwca br.) konferencji prasowej zapowiedziałem, że udostępnię dla mieszkańców wszystkie dokumenty, pisma, nagrania, korespondencję, które są w posiadaniu Szpitala i dotyczą ww. projektu.
Zależy nam na tym, aby każdy zainteresowany mieszkaniec mógł SAMODZIELNIE zapoznać się z nimi i wyrobić sobie zdanie o tej nieprzyjemnej sytuacji.
Materiały publikujemy bez komentarza.

Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach
Remigiusz Pawelczak

Rok 2015

10 marca 2015 Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach zwrócił się do Starosty Szamotulskiego w sprawie nocnej i świątecznej opieki medycznej we Wronkach informując o warunkach oraz deklarując dalsze działania mające na celu zapewnienie opieki medycznej w ramach POZ w porze nocnej i święta dla mieszkańców gminy Wronki. zobacz
14 maja 2015 Burmistrz Wronek zaproponował przekazanie kompleksu pomieszczeń dotychczas zajmowanych przez Zespół Ratownictwa Medycznego przy ulicy Polnej 3b na zorganizowanie miejsca przyjmowania pacjentów w ramach nocnej i wieczorowej opieki medycznej. zobacz
22 lipca 2015 Zarząd Powiatu przesłał do SP ZOZ wniosek Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych we Wronkach w sprawie „przywrócenia dyżurów pogotowia ratunkowego wraz z lekarzami w porze nocnej oraz uruchomienia dyżurów aptek w porze nocnej i święta we Wronkach”. zobacz
6 sierpnia 2015 Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa poinformował Zarząd Powiatu Szamotulskiego, że od września 2014 roku Zespołami Ratownictwa Medycznego zarządza Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. zobacz
3 września 2015 Burmistrz Wronek prosi Starostę Szamotulskiego o udzielenie odpowiedzi w sprawie, o której napisał w piśmie wystosowanym 14 maja 2015 roku. zobacz
22 września 2015 Starostwo Powiatowe w Szamotułach poinformowało dyrektora SP ZOZ w Szamotułach, że Zarząd Powiatu Szamotulskiego na swoim posiedzeniu rozpatrzył wniosek Burmistrza Wronek w sprawie wznowienia „wieczorynki” dla mieszkańców Wronek i postanowił przekazać propozycję Burmistrza Dyrektorowi SP ZOZ w Szamotułach. zobacz
5 października 2015 Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach zwrócił się do WOW NFZ w Poznaniu informując, że „ze względu na autentyczną potrzebę społeczną” widzi konieczność skierowania jednego z funkcjonujących w POZ lekarzy do Wronek (bliżej dużej liczby pacjentów) oraz prosił o rozważenie takiej możliwości w celu rozwiązania palącego problemu społecznego zobacz
6 października 2015 Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach napisał do Burmistrza Wronek o tym, że podjął działania w celu organizacji we Wronkach świadczeń w ramach POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej oraz poinformował, że prowadzi rozmowy z NFZ na ten temat i informuje Fundusz m.in. o deklaracji Burmistrza o udostępnieniu i przygotowaniu przez Gminę Wronki lokalu do prowadzenia nocnej i świątecznej opieki POZ. Dyrektor poprosił również o określenie terminu, w jakim będzie możliwe przygotowanie odpowiedniego lokalu. zobacz
20 października 2015 Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach odpowiedział na pismo Rady Seniorów we Wronkach  w sprawie przywrócenia nocnej i świątecznej opieki medycznej we Wronkach i poinformował, że jest już po rozmowach w WOW NFZ w Poznaniu (Starostwo Powiatowe w Szamotułach przekazało wniosek Rady Seniorów do Dyrektora SP ZOZ w celu udzielenia odpowiedzi temu gremium. Rada Seniorów zawnioskowała o jak najszybsze przywrócenie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej). zobacz
27 października 2015 Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach odpowiedział na interpelację Radnego rady Powiatu Szamotulskiego Pawła Kowzana w sprawie przywrócenia nocnej i świątecznej opieki medycznej we Wronkach. zobacz
19 listopada 2015 WOW NFZ w Poznaniu przedstawił zapisy Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i wskazał, że możliwość zorganizowania dodatkowego miejsca przyjmowania świadczeniobiorców obliguje do zapewnienia takich samych warunków lokalowych i sprzętowych jak w podstawowym miejscu udzielania świadczeń oraz zapewnienia odpowiedniej do przepisów obsady lekarsko – pielęgniarskiej. NFZ zastrzegł sobie wizytację miejsca przed rozpoczęciem udzielania świadczeń. zobacz
24 listopada 2015 Dyrektor SP ZOZ poinformował Burmistrza Wronek o informacji uzyskanej z NFZ i poprosił o podjęcie działań w celu dostosowania i przekazania odpowiedniego kompleksu pomieszczeń  oraz określenie terminu przekazania ich Szpitalowi w Szamotułach. zobaczRok 2016

14 stycznia 2016 Burmistrz Wronek w piśmie do Dyrektora SP ZOZ w Szamotułach zadeklarował, że do 30 czerwca 2016 roku przygotuje pomieszczenia służące do prawidłowego funkcjonowania we Wronkach nocnej i świątecznej opieki medycznej oraz zespołu ratownictwa medycznego. zobacz
26 stycznia 2016 Do Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach wpłynęła informacja o efektach oględzin  pomieszczeń Przychodni lekarskiej „Eskulap” przy ul. Partyzantów 14 we Wronkach wykonanych w celu  wstępnej oceny pomieszczeń pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych i sanitarnych na potrzeby „wieczorynki” we Wronkach. Komisja uznała, że miejscem, które ze względów organizacyjnych lepiej nadaje się na lokalizację nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest lokal parteru przy ul. Polnej 3b we Wronkach zobacz
10 lutego 2016 Burmistrz Wronek zdecydował, że na potrzeby nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przeznacza kompleks pomieszczeń znajdujących się przy ul. Polnej 3b oraz zapowiedział wniosek o spotkanie i zaopiniowanie przedstawionych rozwiązań. zobacz
15 lutego 2016 Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach podziękował za przesłanie decyzji dotyczącej przeznaczenia lokalu i poinformował, że jest ona zbieżna z oczekiwaniami Szpitala. zobacz
29 marca 2016 SP ZOZ otrzymał z UMiG we Wronkach koncepcje zagospodarowania pomieszczeń przy ul. Polnej 3B we Wronkach parter parter 2 parter 3
6 kwietnia 2016 SP ZOZ przekazał uwagi do koncepcji UMiG Wronki zobacz
20 maja 2016 Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach poprosił Burmistrza Wronek o podanie terminu, w którym WOW NFZ będzie mógł przeprowadzić wizytację miejsca przed rozpoczęciem udzielania świadczeń. zobacz
20 maja 2016 Burmistrz Wronek zwrócił się do Starosty Szamotulskiego informując, że radni Gminy Wronki zdecydowali o rozbudowie budynku gminnego przy ul. Polnej 3b wraz z jego nadbudową i przeznaczeniem m.in. na nocną i świąteczną opiekę medyczną. W związku z licznymi wymogami i oczekiwaniami koszty dostosowania i wyposażenia obecnie istniejącego budynku opiewają na kwotę około 443 000 zł. Nowe przedsięwzięcie wiąże się z koniecznością nabycia od Skarbu Państwa działki. Inwestycję Gmina planuje zrealizować w 2017 roku. Burmistrz prosił o rozpatrzenie możliwości , by do czasu zakończenia inwestycji zapewnić mieszkańcom nocną i świąteczną opiekę lekarską. zobacz
1 czerwca 2016 Konferencja prasowa we Wronkach, podczas której poruszono temat „wieczorynki”. odsłuchaj
15 czerwca 2016 Burmistrz Wronek wskazał pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Partyzantów 14 we Wronkach. Poinformował także, że został złożony wniosek do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu o wydanie decyzji pod względem warunków higieniczno-sanitarnych wskazanych pomieszczeń. obejrzyj obejrzyj obejrzyj
15 czerwca 2016 Konferencja prasowa w sprawie „wieczorynki” we Wronkach zobacz
22 czerwca 2016 Sesja Rady Powiatu Szamotulskiegoh zobacz
23 czerwca 2016 Konferencja prasowa w SP ZOZ w Szamotułach obejrzyj
23 czerwca 2016 Dyrektor SPZOZ w Szamotułach poinformował Burmistrza MiG Wronki, o tym że nie będzie na dziś kontynuował projektu „wieczorynki” we Wronkach. zobacz

 

Sprostowanie

Sprostowanie do konferencji

Wyjaśnienie 1

Wyjaśnienie 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Saturday the 21st. -