Zatrudnimy osobę na stanowisko: elektryk-konserwator

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach zatrudni osobę na stanowisko: elektryk-konserwator.

  

Zakres zadań:

 • Utrzymanie w ruchu maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Bieżąca konserwacja urządzeń energetycznych oraz usuwanie awarii 
 • Konserwacja, bieżąca obsługa oraz kontrola agregatu prądotwórczego

 

Oczekiwania:

Wykształcenie:

 • Średnie techniczne lub zasadnicze wykształcenie zawodowe w odpowiednim zawodzie i przeszkolenie specjalistyczne
 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji oraz dozoru

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Ciekawe wyzwania zawodowe
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres dta@szamotuly.med.pl lub kadry@szamotuly.med.pl.

 

Kontakt telefoniczny: Z-ca Dyrektora ds. technicznych i inwestycji 61-29-27-125, sekretariat 61-29-27-101, kadry 61-29-27-115

 


Jeżeli chcesz, aby Twoje CV było wykorzystywane do innych rekrutacji prowadzonych przez SPZOZ w Szamotułach, do zgłoszenia należy dołączyć zgodę o następującej treści:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach  moich danych osobowych  dla potrzeb późniejszych rekrutacji."

 


Klauzula informacyjna – REKRUTACJA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą w Szamotułach 64 – 500,  ul. Sukiennicza 13

adres korespondencyjny:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

       ul. Sukiennicza 13, 64 – 500 Szamotuły

tel.:  61 292 71 00; e-mail: sekretariat@szamotuly.med.pl

 1. podmiot powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając list na adres Szpitala 
  z dopiskiem „IOD”, lub wysyłając e-mail na adres: iod@szamotuly.med.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe przekazane w CV, listach motywacyjnych i innych dokumentach powiązanych 
  z postępowaniem rekrutacyjnym przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli została wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda w treści swojej aplikacj

 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f)  RODO, w związku z: 

 • ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wraz z przepisami wykonawczymi;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane osobom działającym z upoważnienia Administratora mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora oraz innym odbiorcom w oparciu 

o przepisy prawa

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek konieczne w celu podjęcia działań  związanych z procesem rekrutacyjnym w podmiotach, których właścicielem jest Administrator danych; w przypadku niepodania danych prowadzenie procesu rekrutacyjnego będzie niemożliwe

 2. okres przechowywania Pani/Pana danych to okres do: 

 • zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko;

 • upłynięcia czasu niezbędnego do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących osobie, której dane dotyczą;

 • w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla dalszych procesów rekrutacyjnych, do momentu cofnięcia zgody lub upływu 1 roku od udzielenia przedmiotowej zgody;

 1. na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 
  w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 1. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do tzw. „państwa trzeciego”, tj. państwa, które znajduje 

się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

 

Zdjęcie: Zatrudnimy osobę na stanowisko: elektryk-konserwator