Jak potwierdzić prawo do świadczeń?
System eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie.
Aby potwierdzić prawo do świadczeń wystarczy podać w szpitalu swój numer PESEL oraz potwierdzić swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów:

 • dowodem osobistym
 • paszportem
 • prawem jazdy


W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. (osiemnastego) roku życia, należy okazać legitymację szkolną. Jeśli pacjent jest przekonany, że ma prawo do świadczeń, a system eWUŚ nie potwierdza w danym dniu takich uprawnień, możesz je potwierdzić za pomocą innych dokumentów, np.

 • zaświadczeniem z zakładu pracy
 • legitymacją emeryta lub rencisty
 • aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego


Jeżeli pacjent musi skorzystać ze świadczeń, a nie ma przy sobie odpowiedniego dokumentu, ma prawo złożyć stosowne oświadczenie o swoim prawie do świadczeń. Druk oświadczenia otrzymają Państwo w szpitalu. Prawidłowo wypełniony dokument musi zawierać:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • numer PESEL
 • rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • podstawę prawną do świadczeń


Jeżeli są Państwo przedstawicielem lub opiekunem osoby małoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie, oprócz danych Twojego podopiecznego musi zawierać dodatkowo Państwa dane - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i rodzaj dokumentów potwierdzającego Twoją tożsamość.
Składając oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń, wiedząc, że nie masz takich uprawnień, możesz zostać obciążony kosztami udzielonych Ci świadczeń opieki zdrowotnej!

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Wednesday the 25th. -