Zasady wydawania dokumentacji medycznej pacjentowi Dokumentacja medyczna jest udostępniania

  • Pacjentowi
  • Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta (rodzicom, opiekunom ustanowionym przez sąd)
  • Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej
  • Osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa (upoważnienia) z podpisem notarialnie poświadczonym lub podpisanego w obecności pracownika, który poświadcza fakt złożenia podpisu przez upoważniającego
  • Po śmierci pacjenta prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia


W innych przypadkach dokumentacji medycznej nie udostępnia się.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej: Uzyskanie wglądu do dokumentacji medycznej oraz sporządzanie wyciągów, odpisów i kopii odbywa się na podstawie pisemnego wniosku.

Wniosek można pobrać:

  • w sekretariacie oddziału szpitala, w którym przebywa pacjent (podczas pobytu)
  • w sekcji Statystyki Medycznej szpitala
  • na stronie internetowej szpitala


Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Istnieje możliwość wglądu do dokumentacji pacjenta podczas pobytu w oddziale. Jej termin należy ustalić z ordynatorem oddziału lub lekarzem prowadzącym. Umożliwienie wglądu dokumentacji archiwalnej będzie możliwe w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Dzień i miejsce należy ustalić z pracownikiem Sekcji Statystki Medycznej osobiście lub w rozmowie telefonicznej.

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej należy złożyć pisemny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Wnioski można składać w Sekcji Statystyki Medycznej szpitala. Wydanie kopii dokumentacji medycznej nastąpi najpóźniej w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku. Kopia dokumentacji medycznej pacjenta może być przesłana pocztą na wskazany adres wraz z dołączonym rachunkiem.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Wednesday the 25th. -