Wstęp deklaracji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej szamotuly.med.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej http://szamotuly.med.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul Sukiennicza 13
NIP 787-18-07-873 Regon 000553822
www.szamotuly.med.pl
sekretariat@szamotuly.med.pl
tel. +48 61 292 7101
fax +48 61 292 7102
Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy KRS 0000002598

Data publikacji strony internetowej: 2016r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– nie wszystkie grafiki/zdjęcia posiadają opis alternatywny,
– serwis częściowo zawiera dokumenty PDF, które powstały jako skany dokumentów.
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
– utrudnione poruszanie się za pomocą skrótów klawiaturowych
– brak opisów niektórych przycisków

Ułatwienia na stronie podmiotowej szamotuly.med.pl

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło-żółte litery, żółte tło-czarne litery, czarne tło-białe litery, białe tło-czarne litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 24-03-2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Kierownik Działu IT
e-mail: informatyk@szamotuly.med.pl
Telefon: 612926506

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl .